August/16/14 – Solo Clarinet – Kilkenny Rivercourt Hotel – Kilkenny